Provozní řád 2022

Provozní řád mysliveckého sdružení PODHRADÍ, z.s.

se sídlem v Týně nad Bečvou, Podhradní 359.

I.

Základní ustanovení

 1. Myslivecké sdružení vzniklo dne 5. 3. 1993 registrací na Ministerstvu vnitra České republiky č. Vs/1-18971/93-R
 2. Myslivecké sdružení PODHRADÍ, z.s. (dále jen spolek) je spolek dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které sdružuje své členy ke společnému provádění myslivosti v honitbě.
 3. Členem spolku, nebo čekatelem se stává občan České republiky, který byl na základě písemné přihlášky přijat za člena nebo čekatele. K přijetí je třeba souhlas poloviny všech členů spolku. Rozhodnutí se provádí hlasováním. Přijatý člen je povinen podepsat stanovy a zaplatit vstupní příspěvek ve výši 2000 Kč. Tento příspěvek je nevratný.
 4. Účelem spolku je společné provádění myslivosti v honitbě, která se řídí příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních úřadů, podmínkami smlouvy o nájmu honitby, stanovami a provozním řádem spolku.
 5. Provozní řád upravuje a upřesňuje činnost spolku. Ustanovení provozního řádu jsou závazná pro všechny členy.
 6. Výbor sdružení je volen členskou schůzí na dobu pěti let. V průběhu tohoto období může být výbor, nebo kterýkoliv člen, členskou schůzí odvolán a zvolen nový. Totéž se týká i revizní komise.
 7. V rámci posílení ČMMJ a posílení tradic myslivosti se MS PODHRADÍ rozhodlo, že všichni členové MS PODHRADÍ budou od 1. 1. 2018 členové ČMMJ. Člen, který nebude členem ČMMJ, neobdrží povolenku k lovu.
 8. Každý člen se zavazuje seznámit se s Provozním řádem.

II.

Rozdělení honitby

 1. Honitba je rozdělena do 4 úseků viz. Příloha č. 1
 2. Vedoucí úseků tvoří pomocný aktiv mysliveckého hospodáře (dále jen MH). Tento aktiv svolává a řídí MH.

III.

Náplň činnosti členů

 1. Předseda

Řídí veškerou činnost spolku, svolává a vede výborové a členské schůze, koordinuje práci členů výboru, připravuje plán práce, statutárně zastupuje spolek, připravuje a podepisuje smlouvy a schvaluje výkazy. Podepisuje povolenky k lovu. Dohlíží na dodržování provozního řádu.                            

 • Myslivecký hospodář

Odpovídá uživateli honitby za hospodaření v honitbě, s předsedou podepisuje povolenky k lovu. Řídí činnost v otázkách týkajících se lovu, kontroluje ulovenou zvěř, její označení plombou. Vede evidenci vydaných plomb, organizuje dosledy a dohledávky v honitbě, eviduje veškerou ulovenou zvěř. Dodržuje rozhodnutí členské schůze o zužitkování zvěřiny. Požaduje předložení loveckého lístku, kontroluje povolenky k lovu a doklady o povinném pojištění při společných a individuálních lovech, vede společné lovy, vede evidenci lovecky upotřebitelných psů a jejich účast na honech, kontroluje upotřebitelnost loveckých psů, zpracovává statistická hlášení o odlovech zvěře, zajišťuje a přiděluje krmivo z centrálních dodávek, přiděluje krmná zařízení, kontroluje základní povinnosti členů, desinfekci krmných zařízení, zimní přikrmování zvěře a navrhuje výstavbu loveckých zařízení.

 • Jednatel

Pořizuje a archivuje zápisy z členských a výborových schůzí. Usnesení se vyhotovuje ve třech kopiích, z nichž po jedné obdrží jednatel, předseda a revizní komise. Svolává na pokyn předsedy spolku členské a výborové schůze. Zajišťuje veškerou korespondenci mezi spolkem a jinými organizacemi a osobami (Honební společenstvo, jiné myslivecké spolky, Obecním úřadem, Českomoravskou mysliveckou jednotou, aj.).

 • Místopředseda

Zastupuje v nepřítomnosti předsedu spolku, organizuje a řídí brigádnickou činnostmi, vede evidenci brigádnických hodin, organizuje kulturní a společenské akce. Eviduje a navrhuje jubilanty spolku. Sleduje dotace na mysliveckou činnost. Vede Evidenční knihu základních prostředků (majetku) spolku a jako člen inventurní komise se účastní inventarizace majetku spolku k poslednímu dni kalendářního roku. Inventarizace majetku proběhne v měsíci lednu následujícího roku.

 • Finanční hospodář

Vede veškerou agendu, která se týká finančních operací spolku v peněžním deníku a pokladní knize, tj. zápisy příjmů a výdajů jak v hotovosti, tak na účtu peněžního ústavu, sestavuje finanční uzávěrku, vždy ke konci roku a pololetí. Sestavuje a předkládá přiznání daně z příjmu. Má uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti. Pro hotovostní platby je oprávněn disponovat provozní zálohou ve výši 50.000,- Kč.

 • Předseda revizní komise

Provádí kontrolu veškeré činnosti spolku a touto kontrolou pověřuje členy revizní komise, účastní se schůzí výboru s hlasem poradním, na schůzích výboru předkládá návrhy na odstranění nedostatků v práci spolku, zpracovává plán činnosti revizní komise a vypracovává výroční zprávu revizní komise o veškeré činnosti spolku. Zabývá se podněty členů spolku.

 • Členové revizní komise

Podle pokynů předsedy revizní komise provádí kontroly v určených úsecích, účastní se jednání revizní komise, spolupracují při tvorbě plánu a výroční zprávy o činnosti, předkládají podněty na odstranění nedostatků v spolku.

 • Vedoucí úseků

Dbá o řádný výkon práva myslivosti, stará se o udržování a zvelebování mysliveckého zařízení kontroluje dostatečné množství objemového krmiva. Ve spolupráci s MH navrhuje provádění společných lovů, zajišťuje občerstvení na honu s členy úseku. Pravidelně kontrolují svěřený úsek, kde provádí kontrolu přikrmování, dezinfekci krmných zařízení. Na svých úsecích organizují společné brigády, sčítají zvěř, v případě zjištěných nedostatků zajistí nápravu nebo o těchto nedostatcích informují MH. Má právo ukládat úkoly členům úseku, řídí po dohodě s MH výkon práva myslivosti a hodnotí práci členů, navrhuje odměny a postihy. Tato pravomoc platí jen ve svěřeném úseku. Po dohodě s MH určuje umístění mysliveckých zařízení.

 • Správce chaty

Je jmenován na základě návrhu výboru MS a schválen členskou schůzí, která jej má právo i kdykoli odvolat. Vede plán akcí na chatě, žádostí o pronájem a jejich evidenci. Je povinen pravidelně informovat finančního hospodáře o plánu akcí konaných na myslivecké chatě a o pronájmech myslivecké chaty. Odpovídá za inventář a řádný chod chaty, jakož i za uskladněné zásoby občerstvení, případně zvěřiny. Odpovídá za provádění, nebo zajištění běžné údržby zařízení myslivecké chaty. Je členem inventarizační komise v rámci provádění pravidelných i mimořádných inventur vybavení chaty. Vede evidenci příjem – výdej zvěřiny v mysliveckých mrazácích. Zajišťuje nákup a evidenci zboží na veškeré myslivecké akce. O tomto zboží vede evidenci příjem výdej v evidenční knize. Zajišťuje běžný provoz a chod myslivecké chaty, při pronájmech chatu předává a přejímá. Na nákup zboží na myslivecké akce může požadovat finanční zálohu od finančního hospodáře v předpokládané výši. Má podepsanou hmotnou odpovědnost. Má právo, ve spolupráci s výborem MS svolat společnou brigádu všech členů MS v případě potřeby provedení větších prací na myslivecké chatě.

 • Členové spolku

Mají právo a povinnost účastnit se veškeré činnosti spolku stanovené plánem práce, účastnit se členských schůzí spolku, na těchto schůzích hlasovat a být voleni. Při své neúčasti na členské schůzi jsou členové spolku povinni seznámit se s usnesením členské schůze, které je pro všechny členy spolku závazné. Základní povinností je péče o zvěř v době nouze a zvelebování jejího životního prostředí, zajišťování a příprava krmiva pro krmná zařízení, účastnit se společného sčítání zvěře v honitbě i v úseku. Při osobních překážkách neumožňujících činnost v spolku, je povinnost členů a jejich společenská slušnost řádně se omluvit předsedovi spolku, nebo dle činnosti vedoucímu úseku

 • Výroční členská schůze

Před Výroční členskou schůzí proběhne členská schůze, kde budou projednány všechny otázky týkající se provozních záležitostí spolku s důrazem zejména na oblast finančního hospodaření, materiálního zabezpečení a úprav a doplnění provozního řádu, tak aby na výroční členské schůzi mohly být tyto změny pouze schváleny.

IV.

Oblast myslivecká práce

 1. Péče o zvěř, tlumení zvěře škodné/ dle zákona/, vyhánění ohrožené zvěře – základní povinnost každého člena.
 2. Přikrmování zvěře je základní povinností každého člena.
 3. Krmné zařízení přiděluje myslivecký hospodář po konzultaci s výborem spolku.
 4. Každý člen spolku plně odpovídá za přikrmování v určeném krmném zařízení.
 5. Každý člen spolku si ve vlastním zájmu vede záznamy o své brigádnické činnosti v deníku, který bude sloužit k porovnání brigádnických hodin s evidencí spolku.
 6. Každý člen mající na starosti krmelec se zásobníkem k datu 30. 9. zajistí

dostatečné množství kvalitního sena -20 otýpek letniny, dle možnosti kaštany, žaludy, jeřabiny, kukuřice. Spolek dodá 100–200 kg jadrného krmiva a potřebné množství kusové soli podle stavu zvěře v dané lokalitě. Členové si stanovené krmivo osobně převezmou podle pokynů mysliveckého hospodáře v daném roce.

 • Každý člen mající na starosti krmelec bez zásobníku k datu 30. 9. zajistí:

Dostatečné množství kvalitního sena 20 otýpek letniny, dle možnosti kaštany, žaludy, jeřabiny, kukuřici. Spolek dodá 100 kg jadrného krmiva a potřebné množství kusové soli podle skutečného stavu zvěře v dané lokalitě. Členové si stanovené krmivo osobně převezmou podle pokynů mysliveckého hospodáře v daném roce.

 • Každý člen mající na starosti zaječí krmelečky k datu 30. 9. zajistí:

Dostatečné množství kvalitního krmiva na jeden krmeleček, krmivo bude doplňováno nejméně dvakrát za měsíc.

 1. Každý člen mající na starosti bažantí zásypy k datu 30. 7. zajistí:

2 pytle plev na jeden zásyp, které budou vyskladněny pod zásyp k 30. 8. daného roku. Spolek dodá 50 – 100kg pšenice podle skutečného stavu zvěře v dané lokalitě.

 • V době nouze se bude krmit nejméně jednou týdně

kontrolou krmení jsou pověřeni: předseda spolku, myslivecký hospodář, předseda revizní komise, členové revizní komise, vedoucí úseků.

k.   Ochranu myslivosti

zajišťují členové myslivecké stráže, kterou navrhuje členská schůze a ustanovuje státní orgán. Jejich povinností je vykonávat svoji funkci tak jak ukládá zákon o myslivosti.

 •  Člen spolku nad 70. let budou osvobozeni od výše jmenovaných povinností.

V.

Kynologie

 1. Spolek bude přispívat svým členům na držení lovecky upotřebitelného psa:

velké plemeno      –   1000 Kč

malé plemeno       –     600 Kč

 • Odměna za úspěšné složení zkoušek lovecké upotřebitelnosti bude proplacena stvrzenka dle předložení kopie stvrzenky o zaplacení.
 • Spolek hradí poplatky za očkování a odčervení dle stvrzenky.
 • Spolek bude přispívat i na zakoupené psy, kteří ještě nesložili zkoušku z lovecké upotřebitelnosti. Výše příspěvku bude podle bodu a. Příspěvek se bude vyplácet nejvýše po dobu 4 let. V případě nesložení zkoušek do této doby bude příspěvek vrácen.
 • Majitelé a držitelé psů, na něž je přispíváno, jsou povinni používat psy při výkonu práva myslivosti a zúčastňovat se s nimi společných lovů.
 • Za lovecky upotřebitelného psa na společném honu obdrží vůdce psa 200 Kč, toto neplatí při čekané na kačeny.
 • Při norování v honitbě s norníkem, se musí zúčastnit nejméně tři členové spolku.
 • Držitelé psů se zúčastňují procházení porostu před zemědělskými pracemi.
 • Pokud se pes zraní na společném lovu nebo při práci v zájmu spolku hradí jeho ošetření spolek.
 • Člen chovající loveckého psa, jej musí držet v dobré tělesné kondici a v dobré lovecké upotřebitelnosti.
 • Kynologický referent navrhuje dle celoroční práce lovecky upotřebitelného psa jeho vůdci odměnu finanční, případně naturální.
 • Příspěvky na psy budou vyplaceny do konce ledna následujícího roku.

VI.

Lov zvěře

 1. Lov spárkaté zvěře je možno provádět jen podle schváleného plánu lovu.
 2. Odstřel I. věkové třídy srnčí budou provádět všichni členové.
 3. Odstřel II. a III. věkové třídy srnčí dle návrhu výboru, tento návrh musí schválit členská schůze.
 4. Černou zvěř na osamělém lovu mohou lovit všichni členové.
 5. Při nočním lovu musí mít lovec u sebe funkční světlo, aby mohl upozornit ostatní na svou přítomnost.
 6. Lov spárkaté holé provádí všichni členové.
 7. Střelec trofejové zvěře srnčí je povinen ulovit nejméně jeden kus holé zvěře srnčí.
 8. Myslivecký hospodář vydá určeným a schváleným členům spolku povolenky k lovu a plomby.
 9. Ulovenou zvěř, je střelec povinen řádně ošetřit. Za přítomnosti mysliveckého hospodáře nebo předsedy spolku zvážit a se zvěřinou naložit podle jejich pokynů.
 10. U trofejové zvěře je střelec povinen tuto trofej řádně vypreparovat a předložit ji k hodnocení prostřednictvím hospodáře.
 11. Nesprávný odstřel spárkaté zvěře (chovný kus) bude řešen výborem spolku a potom předložen k projednání členské schůzi.
 12. Lovec černé zvěře je povinen odebrat vzorek dle veterinárních pokynů, za účelem vyšetření a podle pokynu MH odevzdat vzorek na příslušném místě. Do doby potvrzení o negativním výsledku vyšetření je konzumace zvěřiny zakázána.
 13. Odlov drobné zvěře (zajíc, bažant) bude prováděn na základě schváleného plánu lovu na společných honech.
 14. Rozdělování zvěře drobné se bude provádět po každém honu výborem spolku podle předchozího rozhodnutí členské schůze.
 15. Konání lovu na kachny musí být předem nahlášeno mysliveckému hospodáři.
 16. Lov kachny divoké bude prováděn na společné čekané, ve dnech stanovených zákonem a za účasti nejméně tří střelců a jednoho lovecky upotřebitelného psa (dle zákona). Pokud se čekané nezúčastní MH, tento určí vedoucího čekané.
 17. Ulovená kachna patří střelci, jestli-že se nestanoví jinak.
 18. Lov na ostatní drobnou zvěř (holub aj.) bude prováděn individuálně.
 19. Ulovenou zvěř dravou je povinen každý člen hlásit mysliveckému hospodáři k evidenci.
 20. S ulovenou nebo uhynulou zvěří s podezřením na nákazu, musí být zacházeno dle veterinárních nařízení.
 21. Chybenou kulovou ránu po spárkaté zvěři nahlásí střelec ihned hospodáři a zajistí ověření nástřelu lovecky upotřebitelným psem, o výsledku informuje mysliveckého hospodáře.

VII.

Vydávání povolenek nečlenům (loveckým hostům)

Povolenky budou loveckým hostům vydávány na zvěř černou, srnčí holou a zvěř dravou. Povolenka bude časově omezena. Vydání povolenky schvaluje výbor spolku, který bude informovat na následujícíčlenské schůzi členy o vydání povolenky. Zvěřina ulovená loveckým hostem náleží spolku. Zvěř dravou si může lovecký host ponechat. Lovecký host může lovit jen za doprovodu člena spolku, který za loveckého hosta plně odpovídá. Účast loveckého hosta na lovu bude nahlášena MH (v jeho nepřítomnosti) předsedovi. Účast na lovu s loveckým hostem nahlásí člen, který ho doprovází.                                                                                                                                                                    

VIII.

Zástřelné za ulovenou zvěř dravou

Liška osamělý lov a norování                         =          200Kč

Jezevec, psík mývalovitý, mýval severní        =          200Kč

Kuna, norek, tchoř osamělý lov                     =          100 Kč

IX.

Rozdělování zvěřiny

a.  Před odstřelem bude členskou schůzí na návrh výboru rozhodnuto o zužitkování zvěřiny.

b.  Rozdělováním bude pověřen MH.

c.  Pokud nebude zvěřina určena k prodeji a bude dělena, provede dělení střelec popřípadě jeden ze členů,

     kterému připadne podíl.

 • Cena za 1 kg srnčí zvěřiny na podíly je stanovena na 20 Kč, pokud členská schůze nestanoví jinak.
 • Váží se v kůži, bez hlavy a běhů, mimo zvěř černou (váží se i s hlavou a běhy).
 • Střelec, popřípadě ten, kdo rozděluje zvěřinu na podíly, je povinen zaplatit zvěřinu do pěti dnů finančnímu hospodáři.
 • Při rozdělování má střelec (rozdělující) právo na lepší podíl.
 • Při osamělém lovu na černou náleží střelci zdarma:

kus do váhy 40 kg – celý

z kusu nad 40 kg   – polovina

 1. V případě, kdy ulovený kus černé není určen na rozdělení, obdrží střelec svůj podíl z příštího kusu černé.
 2. Při společném lovu (naháňce, nátlačce) patří zvěřina spolku.

X.

Jubilea

 1. Členům, kteří se dožijí významného životního jubilea (50, 60 a výše po pěti letech), bude poskytnut jeden kus srnčí zvěře zdarma.
 2. Při životním jubileu (jak je uvedeno v bodu a.), bude členu spolku umožněn odstřel III. věkové třídy srnčí zvěře. Spolek tomuto členovi zajistí dar do výše 1000Kč .
 3. Při rodinných událostech (svatba nebo úmrtí v přímé rodině), bude poskytnut 1. kus srnčí zvěře zdarma. Nároky nelze sčítat.
 4. Zvěřinu přidělí MH.

XI.

Všeobecná část

 1. Prodejní ceny zvěřiny bude před sezónou navrhovat výbor spolku a schvalovat členská schůze.
 2. Každý člen, který bude v honitbě střílet, nahlásí neprodleně MH počet ran a jejich výsledky.
 3. Myslivecká zařízení postavena spolkem budou vedena v inventární knize a budou řádně oceněna. Zařízení, která dosloužila, budou rozebraná (uklizená) a z inventární knihy vyškrtnuta.
 4. Stávající myslivecká zařízení, která jsou již starší nebo ve stavu kdy se nedají bezpečně užívat, budou na návrh vedoucích úseků a MH opravena, nebo postavena nová.   
 5. Doplnění nebo změny v tomto provozním řádu může provádět na návrh kteréhokoliv člena spolku pouze Výroční členská schůze.    
 6. V zájmu posílení dobrého jména české myslivosti, a zvláště dobrého jména našeho spolku v očích veřejnosti, nebudou členové provádět žádné akce, které by narušovaly vztahy s veřejností, ale i vztahy mezi členy samými.
 7. Členové výboru budou na každé členské schůzi podávat informace o činnostech, které vyplývají z jejich funkcí.

XII.

Porušení členských povinností

Porušení členských povinností bude postihováno dle platných stanov článek 6.

XIII.

Myslivecká zařízení

 1. Za všechna myslivecká zařízení, kromě krmných, odpovídá vedoucí úseků, ve kterém se nacházejí.
 2. Členové spolku odpovídají za to, že k 1. květnu jejich krmné zařízení bude vyčištěno a vydesinfikováno (viz příloha č. 2 – rozdělení mysliveckých zařízení).
 3. Provoz na myslivecké chatě, která je majetkem spolku, se řídí „Provozním řádem myslivecké chaty“.

Nedílnou součástí tohoto provozního řádu jsou přílohy:

1 – Rozdělení honitby na úseky (vedoucí, členové úseků).           

2 – Rozdělení mysliveckých zařízení.

Provozní řád Mysliveckého sdružení PODHRADÍ, z.s. byl schválen na členské schůzi konané dne 21.4.2017. Tímto se ruší provozní řád, schválený před tímto datem.

Příloha č.1 – rozdělení honitby na úseky
Úsek č.1 Lhota
Vedoucí:Kelar René
Členové:Ing. Vašinka Miroslav
Hostášek Petr
Jemelka Zdenek
Kůřil Pavel
 Raška Lukáš
Úsek č.2 Nové Dvory
Vedoucí:Krajča Antonín
Členové:Masař Martin
Prekop Jozef
Kunetka Čestmír
Ryšánek Antonín
Havlík Lukáš
Úsek č. 3 Slavíčsko
Vedoucí:Domes Ladislav
Členové:Štefurák Jiří
Ing. Ryšánek Antonín
Svoboda Roman
Ing. Koukal Milan
Müller Pavel
 
Úsek č.4 Týn
Vedoucí:Vašinka Bohumil
Členové:Vašinková Milena
 Severa Zdenek
 Špunar Radek
 Špunar Ladislav
 Sazima Marek Raška Tomáš  
Příloha č.2 – rozdělení krmných zařízení
Krmelec se zásobníkem 
Na ŽukyněJemelka Zdenek 
U umělé noryKelar René + Raška Tomáš 
U BadhauzuMartin Masař 
V topolkáchDomes Ladislav 
Ve ŠkrabalceŠpunar Ladislav 
V Ryšánkově lesíkuVašinka Bohumil 
V DebříchVašinková Milena 
Nad PodhůrouKůřil Pavel 
V AmericeŠpunar Radek 
  
Krmelec 
V Kašíkově zahraděHostášek Petr 
Pod malým lesíkemŠtefurák Jiří 
MobilníKrajča Antonín 
 
Zásypy 
U BadhauzuMasař Martin 
V JanověHavlík Lukáš 
Pod točnouŠtefurák Jiří 
Na JezeřeSvoboda Roman 
Ve ŠkrabalceIng Ryšánek Antonín 
U HarnovéhoSazima Marek 
V DebříchVašinková Milena 
Vilímkovo vrbíMüller Pavel 
Odpadník Nové DvoryRaška Likáš 
Na SušickuKunetka Čestmír 
V RákosíKrajča Antonín 
Na odpadníkuSazima Marek 
V topolkáchDomes Ladislav 
Pod lomem 2Prekop Jozef