Stanovy

STANOVY

Mysliveckého sdružení PODHRADÍ, z.s.

I.

Základní ustanovení

 1. Spolek působí pod názvem Myslivecké sdružení PODHRADÍ, z.s. (dále jen „Spolek“)
 2. Sídlem Spolku je Týn nad Bečvou, Podhradní 359
 3. Spolek je právnickou osobou s právní subjektivitou

II.

Účel Spolku

 1. Posláním Spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů.
 2. Spolek plní své poslání především tím, že:
 3. a) svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajin)
 4. b) propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí
 5. c) zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni
 6. d) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic
 7. e) zajišťuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví
 8. f) využívá státních i jiných dotačních programů
 9. Spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými správními orgány, fyzickými a právnickými osobami.

III.

Členství

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami Spolku a v termínu a výši stanovené Členskou schůzí zaplatila členský příspěvek.
 2. Členství ve Spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí.
 3. Členská schůze Spolku může uchazeči o členství určit čekatelskou lhůtu pro přijetí za člena.
 4. Na přijetí za člen Spolku není právní nárok.
 5. Spolek vede seznam svých členů, který je neveřejný. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí předseda. Seznam je přístupný pro členy spolku a může být zveřejněn pouze se souhlasem všech členů. Zápisy a výmazy se seznamu se provádí při vzniku členství, zániku členství nebo při jakékoliv změně podstatných údajů.

IV.

Práva a povinnosti členů Spolku

 1. Člen má zejména tato práva:
 2. a) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích
 3. b) volit a být volen do výboru Spolku nebo revizní komise Spolku
 4. c) účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je Spolek uživatelem
 5. d) účastnit se mysliveckých akcí pořádaných Spolkem
 6. e) podávat návrhy a stížnosti
 7. f) podílet se na využívání výsledků mysliveckého hospodaření
 8. Člen má zejména tyto povinnosti:
 9. a) uhradit stanovený vstupní příspěvek
 10. b) uhradit včas stanovené členské příspěvky, pokud budou stanoveny
 11. c) účastnit se členské schůze a akcích pořádaných Spolkem
 12. d) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu
 13. e) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru
 14. f) nahradit Spolku škodu, kterou mu svým zavinění způsobí
 15. g) podílet se na úhradě záporného hospodaření po schválení členskou schůzí
 16. h) aktivně se podílet na plnění poslání Spolku

V.

Práva a povinnosti čekatele

 1. Čekatel má tyto základní práva:
 2. a) účastnit se jednání na členských schůzích
 3. b) účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je Spolek uživatelem
 4. c) účastnit se na mysliveckých akcích pořádaných Spolkem
 5. d) podávat návrhy a stížnosti
 6. e) podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření
 7. Čekatel má tyto základní povinnosti:
 8. a) účastnit se členské schůze a akcí pořádaných Spolkem
 9. b) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu
 10. c) plnit rozhodnutí Členské schůze a Výboru
 11. d) aktivně se podílet na plnění poslání Spolku

VI.

Porušení členských povinností

 1. Členu, který nesplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu, může výbor uložit některé z těchto opatření:
 2. a) výtku
 3. b) dočasné omezení lovu zvěře, nejdéle však na dobu jednoho roku
 4. c) dočasné omezení ve využití výsledků mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku. Za totéž (opakované) porušení členské povinnosti lze v daném roce uložit jen jedno z uvedených opatření.
 5. Člen, jemuž bylo uloženo některé opatření uvedených v čl. VI. odst. 1., se může proti němu odvolat členské schůzi do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno. Odvolání nemá odkladný účinek, výbor však může své rozhodnutí změnit nebo zrušit.
 6. Člena, který hrubě nebo opětovně porušil do jednoho roku po uložení opatření podle čl. VI. odst. 1. členskou povinnost, nebo který porušil právní předpisy o myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody apod., může členská schůze na návrh výboru vyloučit ze Spolku. Vyloučení je přezkoumatelné soudem.
 7. Řízení o uložení opatření podle čl. VI. odst. 1. nebo o vyloučení podle čl. VI. odst. 3. nelze zahájit, jestliže uplynula doba jednoho roku ode dne, kdy došlo k porušení členské povinnosti nebo právních předpisů.
 8. Uložení opatření nebo vyloučením ze Spolku není dotčeno právo Spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen Spolku způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.

VII.

Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
 2. a) Členská schůze
 3. b) Výbor
 4. c) Revizní komise

 VIII.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná nejméně 4x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou, apod.), nestanoví-li se na Členské schůzi jinak.

 1. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů nebo Revizní komise. Mimořádná Členská schůze musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, musí ji svolat Revizní komise.
 2. Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:
 3. a) přijetí a vyloučení člena
 4. b) přijetí čekatele
 5. c) výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady
 6. d) přijetí stanov Spolku a jejich změn
 7. e) přijetí provozního řádu a jeho změn
 8.    f) smlouvě o nájmu honitby
 9. g) členství v některém mysliveckém spolku nebo o účasti na jeho činnosti
 10. h) volbě a odvolání členů Výboru, jakož i o jejich volbě a odvolání do funkcí předsedy výboru, místopředsedy výboru, mysliveckého hospodáře, finančního hospodáře a jednatele
 11. i) volbě a odvolání členů Revizní komise
 12. j) návrhu na ustanovení a odvolání myslivecké stráže
 13. k) schválení a vydávání povolenek k lovu a rozdělovníku odstřelu spárkaté zvěře
 14. l) schválení hospodaření Spolku
 15. m) schválení mysliveckého výkaznictví
 16. n) schválení zprávy o činnosti Spolku a záměru činnosti pro další období
 17. o) zániku či sloučení Spolku
 18. p) způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku Spolku, včetně jmenování likvidátora. Členská schůze si může vyhradit rozhodování o dalších záležitostech Spolku.
 19. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. K přijetí rozhodnutí uvedených v čl. VIII. odst. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), o) je třeba souhlasu poloviny všech členů. V ostatních případech je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
 20. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.
 21. O jednání a usnesení Členské schůze se v knize zápisů pořizuje zápis, který podepisují předsedající a další člen výboru.

IX.

Výbor

 1. Výbor je výkonným a statutárním orgánem Spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Výbor je pětičlenný. Tvoří jej předseda výboru, místopředseda výboru, myslivecký hospodář, finanční hospodář a jednatel.
 2. Výbor provádí usnesení Členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny Členské schůzi nebo Revizní komisi.
 3. Schůzi Výboru svolává předseda výboru, popřípadě místopředseda výboru. Výbor je usnášení schopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlas většiny členů výboru.
 4. Z jednání Výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru, popř. předsedající a další člen výboru.
 5. O své činnosti předkládá Výbor zprávy členské schůzi.
 6. Za Spolek jedná navenek předseda výboru nebo místopředseda výboru, každý z nich samostatně. Pro právní jednání učiněné za Spolek v písemné formě je potřeba podpisu předsedy a jednoho člena výboru, pod sankcí neplatnosti.

X.

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem Spolku. Je volena Členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.
 2. Revizní komise je tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani myslivecká stráž a osoby jim blízké.
 3. Revizní komise na své ustavující schůzi volí předsedu revizní komise.
 4. Revizní komise kontroluje veškerou činnost (dodržování stanov a provozního řádu) Spolku, hospodaření Spolku i jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů.
 5. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním.
 6. Revizní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

XI.

Hospodaření a majetek

 1. Majetek Spolku je tvořen zejména z členských příspěvků, darů, dotací a výtěžku z akcí pořádaných Spolkem.
 2. Hospodaření s majetkem zajišťuje Výbor dle platných právních předpisů a v souladu s usneseními Členské schůze.

XII.

Majetkové vypořádání při zániku Spolku

 1. V případě zrušení Spolku bez právního nástupce se provede jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Členská schůze.
 2. Likvidační zůstatek po provedení likvidace bude rozdělen mezi členy spolku podle odsloužených let. Následujícím způsobem.    Počet let (platné členství) u každého člena spolku, se sečte za celý spolek dohromady. Celkový součet let všech členů definuje dělitele.    Zůstatek po vypořádání spolku, se dělí tímto dělitelem a vznikne základní jednotka podílu.    Tato jednotka podílu se u každého člena poté vynásobí počtem let, kdy byl členem spolku.  Tak se určí velikost podílu, každého člena na likvidačním zůstatku.

XIII.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Členskou schůzí Spolku.

Dne 31.3.2023